طالبان او سره صلیب امنیتي تفاهم وکړ

د سره صلیب نړیوالې کمېټې له طالبانو سره امنیتي تفاهم او ضمانت ستایلی دی.