طالبان و صلیب سرخ به توافق رسیدند

نمایندگان گروه طالبان و کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در دوحه، پایتخت قطر، ملاقات کرده اند.