طالبان "پیشنهاد اشتراک در انتخابات" را رد کردند

قاری محمد یوسف احمدی، سخنگوی گروه طالبان دلیل شرکت نکردن در انتخابات را حضور نیروهای خارجی در افغانستان خوانده و گفته است که اولویت این گروه به پایان رسانیدن حضور نیروهای خارجی در افغانستان است.