عبدالله: تروریستان از سراسر آسیای مرکزی در افغانستان میجنگند

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیهء افغانستان در حاشیۀ نشست رهبران کشور های عضو سازمان همکاریهای شانگهای گفت که افغانستان در جبههء نخست جنگ برضد تروریزم ایستاده است. مصاحبهء آقای عبدالله با خبرنگار رادیو آزادی و شماری دیگر از خبرنگاران در شهر دوشنبه را اینجا ببینید.
Originally published at - https://da.azadiradio.com/a/29540504.html