عبدالله: حکومتي ادارې باید مېرمنو ته مناسبه او مصونه کاري زمینه برابره کړي

د افغان حکومت اجرائیه رئیس وايي، حکومتي ادارې باید مېرمنو ته مناسب او مصونه کاري زمینه برابره کړي. د افغان حکومت ...