عربستان با رشوه 5 میلیارد دالری قصد بستن پرونده قتل خاشقجی را دارد

ولیعهد عربستان 5 میلیارد دالر رشوه به رئیس جمهوری ترکیه پیشنهاد کرده است تا پرونده قتل خاشقجی بسته شود.