عطا: با ارگ به توافق نرسیده ایم؛ ربانی صلاحیت دارد

والی برکنار شدهء بلخ خبرهای توافق با ارگ را رد نموده بر برآورده شدن شرایط جمعیت اسلامی تاکید می ورزد.