فرانسه و ایران در مقابل امریکا

ماکرون: فرانسه متحد ایران در مقابل امریکا نیست.