فسخ قرارداد استخراج معدن نمک غوریان با یک شرکت خصوصی

بربنیاد قراردادی که با شرکت خصوصی شده بود، این شرکت مکلف بود که تا ۴۰۰ هزار دالر در این معدن سرمایه‌گذاری کند و سالانه تا ۲۵ هزار تُن نمک از این معدن استخراج گردد.