قطر فلسطين سره ۱۵۰ میلیون ډالر مرسته کوي

له هغه وروسته چې امریکاپر فلسطيني کډوالو د میلیونونو ډالرو مرسته بنده او کمه کړه، په لومړي ځل یو مسلمان هېواد غزې ته مرستې لېږدوي.