قیمت بزرگترین الماس دنیا اعلام شد

یکی از بزرگترین الماس ها در تاریخ جهان، موسوم به "افسانه لسوتو" به قیمت 40 میلیون دالر به فروش رسید.