لابراتوار شناسایی آفات و تعیین کیفیت زعفران در هرات به بهره برداری سپرده شد

نخستین لابراتوار شناسایی آفات زعفران و تعیین کیفیت آن در ولایت هرات به بهره برداری سپرده شد ...