لمرماښام له نجیبی سره - دوه ویشتمه برخه / Lemar Makham with Najiba - Episode 22

د نن ورځ په لمرماښام له نجیبی سره کې ښاغلی سمیررسا میلمه ده.