لمرماښام له نجیبی سره - نهه څلویښتمه برخه / Lemar Makham with Najiba - Episode 49

د نن لمر ماښام خپرونې ځانګړۍ میلمه سید هاشم امینی او داکتر شبیر احمد معز دی.