لمرماښام له نجیبی سره - يو سل او څلورلسمه برخه / Lemar Makham with Najiba - Episode 114

د نن لمر ماښام خپرونې ځانګړۍ میلمنه کاوش حیدری او روهید سمندری د د فوټبال لوبغاړي
دي