لمر ماښام - د اجمل حقیقی خبرې - دریمه برخه / Lemar Makham - Ajmal Haqiqi Talks - Part 3

د نن ورځ په لمرماښام له نجیبی سره کې ښاغلی اجمل حقیقی د افغانستان ځوان او بریا موډل میلمه ده. اود افغاني کالو او په خاصه توګه د نکریزو د شپې په کالیو بحث کول.

In today’s show of Lemar Makham with Najiba we have invited Mr. Ajmal Haqiqi a young and successful model of Afghanistan, He discussed and did different shows with his colleagues.