لمر ماښام - د خلکو کلیزو مبارکی / Lemar Makham - Birthday Wishes to People - Episode 22

د نن ورځ په لمرماښام له نجیبی سره کې ښاغلی سمیررسا میلمه ده.