لمر ماښام - د داکتر شبیر احمد معز خبرې - اوله برخه / Lemar Makham - Dr. Shaber Ahmad Talks - Part 1

د نن لمر ماښام خپرونې ځانګړۍ میلمه سید هاشم امینی او داکتر شبیر احمد معز دی.