لمر ماښام - د سمیررسا او نجیبی لوبه / Lemar Makham - A Game of Samir Rasa & Najiba

د نن ورځ په لمرماښام له نجیبی سره کې ښاغلی سمیررسا میلمه ده.