لمر ماښام - د سمیررسا خبرې - اوله برخه / Lemar Makham - Samir Rasa Talks - Part 1

د نن ورځ په لمرماښام له نجیبی سره کې ښاغلی سمیررسا میلمه ده.