لمر ماښام - د سمیررسا خبرې - دویمه برخه / Lemar Makham - Samir Rasa Talks - Part 2

د نن ورځ په لمرماښام له نجیبی سره کې ښاغلی سمیررسا میلمه ده.