لمر ماښام - د سید هاشم امینی خبرې - اوله برخه / Lemar Makham - Sayed Hashim Amini Talks - Part 1

د نن لمر ماښام خپرونې ځانګړۍ میلمه سید هاشم امینی او داکتر شبیر احمد معز دی.