لمر ماښام - د سید هاشم امینی خبرې - دویمه برخه / Lemar Makham - Sayed Hashim Amini Talks - Part 2

د نن لمر ماښام خپرونې ځانګړۍ میلمه سید هاشم امینی او داکتر شبیر احمد معز دی.