لمر ماښام - د مجتبی امیرزاده دوست خبرې - اوله برخه / Lemar Makham - Mujtaba AmirZada Talks - Part 1

د نن لمر ماښام خپرونې ځانګړۍ میلمنو میرویس خروټی او مجتبی امیرزاده دوست دی.