لمر ماښام - د مجتبی امیرزاده دوست خبرې - دویمه برخه / Lemar Makham - Mujtaba AmirZada Talks - Part 2

د نن لمر ماښام خپرونې ځانګړۍ میلمنو میرویس خروټی او مجتبی امیرزاده دوست دی.