لمر ماښام - د نجیبه فیض خبری / Lemar Makham - Najiba Faiz Talks

د نن لمر ماښام خپرونې ځانګړۍ میلمه سید هاشم امینی او داکتر شبیر احمد معز دی.