لمر ماښام له نجیبی سره - موسیقی / Lemar Makham with Najiba - Music Performance - Episode 22

د نن ورځ په لمرماښام له نجیبی سره کې ښاغلی سمیررسا میلمه ده.