له ننګرهاره د انتخاباتو شکایاتو کمېسیون ته استول شوي اسناد نيمګړي رسیدلي

دا موضوع هغه مهال روښانه شوه چې د انتخاباتو د شکایاتو کمېسیون چارواکي په ننګرهار کې خلکو سره د ليدنو پرمهال له تُندو نيوکو سره مخ شول.