لوی درستیز اردوی پاکستان به کابل آمد

قمر جاوید باجوه، لوی درستیز اردوی پاکستان در نشست لوی درستیزان کشورهای آسیای میانه و افغانستان که در کابل برگزار شده است، شرکت کرد.