ماریا زاخاروفا ناخواسته سخنگوی وزارت خارجۀ روسیه شده است

ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجۀ روسیه می‌گوید که کار کردن در بخش مطبوعاتی وزارت خارجه، خواست قلبی وی نبوده است.