متوقف ساختن رشد جمیعت – ضرورت مطلق است

روزنامه مشهور فرانسوی « Le Monde» نامه سرگشاده گروپ دانشمندان را که از بابت رشد انفجارآمیز نفوس در روی زمین نگران اند، منتشر ساخته است. آنها تردید نه دارند که بزرگترین پرابلم که باید در 20 سال آینده نزدیک حل گردد، در همین نهفته می باشد. متوقف ساختن رشد جمیعت ضروری است، تا سیاره را از تهدید نجات دهیم.