مجاهد: د ملي امنيت ریاست او د ملي امنيت شورا له طالبانو سره په تماس کې دي

د افغانستان د ملي امنيت ریاست او د ملي امنيت شورا د پخوا په څېر اوس هم له طالبانو سره د د سولې د مذاکراتو ...