مسؤل جلب و جذب گروه داعش در شهر کابل بازداشت شد

ریاست عمومی امنیت ملی، می‌گوید، مسؤل استخدام افراد برای گروه داعش و یک همکار او را از ناحیه یازده‌هم شهر کابل بازداشت کرده است.