مصاحبه ویژه با محمد عظیم بدخشی

مصاحبه اختصاصی اسپوتنیک با محمد عظیم بدخشی ورزشکار رسیده سپورت های رزمی آزاد افغانستان در مسکو.