معاش کارمندان بلخ از عواید بندر حیرتان تادیه خواهد شد

نور: در صورت عدم پرداخت معاش کارمندان از سوی حکومت، از عواید بندر حیرتان اجرا خواهد شد