مواد مخدر در بوت‌های یک فرد در میدان هوایی کندهار کشف شد

یک تن که مواد مخدر را در بوت‌های خود جاسازی کرده بود و می‌خواست آن را به خارج از کشور قاچاق نماید، از سوی نیرو های سرحدی در میدان هوایی کندهار بازداشت شد.


دفتر مطبوعاتی نیرو های سرحدی کندهار به رسانه‌ها گفت، یک تن که ۸۰۰ گرام هیروئین را در بوت‌های خود جابه‌جا کرده بود و می‌خواست آن را از طریق میدان هوایی کندهار به هند قاچاق نماید، از سوی نیرو های سرحدی دستگیر گردید.


دو هفته پیش نیز نیرو های سرحدی میدان هوایی کندهار یک تن را که می‌خواست مواد مخدر را در بتنش به هند قاچاق نماید، بازداشت کرده بودند.