موجودیت آب در کره مریخ غلط ثابت شد

چندی پیش تعدادی از دانشمندان نظریه سابق را رد کردند که طبق آن وجود رگه های تیره رنگ در مریخ نشانه وجود آب در زیر سطح این سیاره محسوب می گردید.