میاخیل: یک هیئت جهت تمدید اقامت مهاجرین افغان به پاکستان می‌رود

وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان افغانستان می‌گوید که در پیوند به تصمیم اخیر پاکستان در مورد اخراج مهاجرین افغان، صحبت‌های غیر رسمی ...