میراث های جهانی کمتر شناخته شده به روایت تصویر

اسپوتنیک، در گالری امروز تصاویری را از میراث های جهانی کمتر شناخته شده مورد توجه شما قرار می دهد.