مېرکل: د ایران اټمي تړون بې عیبه نه دی، خو باید خوندي شي

د جرمني صدراعظمه وایي، اروپایي هېوادونه پوهېږي چې د ایران اټمي تړون اوسبې عیبه نه دی، خو زیاتوي چې حتی له ...