"م.م": خسارات حوادث طبیعی با تغییر اقلیم جهان ۲,۲۰ تریلیون دالر بوده‌است

سازمان ملل متحد دهم اکتوبر اعلان کرد که خسارات واردۀ حوادث طبیعی مرتبط با تغییر اقلیم جهان در دو ...