نامزدانی که 'بیش از حد مصرف کرده‌اند ممکن است محکمه شوند

کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که نامزدهای انتخابات پارلمانی این کشور حق ندارند بیش از 30 هزار دالر برای تبلیغات انتخاباتی مصرف کنند.