نجات یکتن از رهبران داعش توسط امریکا

یکی از سرکردگان داعش توسط نیروهای آمریکایی در سوریه نجات یافت.