نخستین مدال برنز در بازی های المپیک جوانان برای افغانستان

یک تکواندو کار افغانستان باپیروزی در برابر حریف مصری اش به مدال برنز رسید.