نظر: به رسمیت شناختن اورشلیم به مثابه پایتخت اسرائیل برای امریکا به پرابلم مبدل خواهد گشت

دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا راجع به رسمیت شناختن اورشلیم به مثابه پایتخت اسرائیل اعلام داشت. سیاست دان ویچسلاف سمیرنوف در مصاحبه با رادیو Sputnik اظهار عقیده نمود که در این مورد رهبر امریکا به آینده نمی نگرد.