نفوس افغانستان از 30 میلیون به 35 میلیون افزایش یافته

بر بنیاد یک سرشماری تازه، نفوس افغانستان از 30 میلیون به بیش از 35 میلیون افزایش یافده است.