نماينده ملل متحد از همکارى آن سازمان در روند برگزارى انتخابات اطمينان داد


By نصير احمد صديقى on 17 April 2018
کابل (پژواک،٢٨حمل ٩٧): نماينده ويژۀ سازمان ملل براى افغانستان، از آغاز ثبت نام راى دهندگان استقبال کرد و از همکارى آن سازمان در روند برگزارى انتخابات اطمينان داد.

به نقل از خبرنامه رياست اجرايى حکومت، اين مقام سازمان ملل مطلب فوق را در ديدار با رييس اجرايى حکومت اظهار داشت.

دکتور عبدالله... read more