نور به اداره‌ی ارگانهای محلی: برابر دهن خود گپ بزنید

عطامحمد نور در واکنش به نامعتبر خواندن امضایش از سوی اداره‌ی مستقل ارگانهای محلی گفته است که این اداره نباید در موضوعات کلان سیاسی مداخله کند و در صورت لزوم معاش کارمندان را از درآمد بندر حیرتان اجرا خواهد شد.