نگاهی به کوریای شمالی از طریق دوربین

کوریای شمالی کشوری است که بارها از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نقض گسترده حقوق بشر متهم شده است.