نگرانی مردم از افزایش ترور و قتل های مسلحانه در هرات

مقامات امنیتی ولایت هرات هر گونه ارتباط و دست داشتن پولیس را با حمله کنندگان مسلح در آن ولایت رد می کنند اما می پذیرند که آمرین حوزه ها در انجام وظایف شان سهل انگاری می کنند.